Kategórie

Odborný časopis VIVARISTA

Tichodroma 19/2007

Tichodroma 19/2007

Vydavateľ: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Vychádza 1x ročne a uverejňuje pôvodné ornitologické články,
správy, rešerše, fóra a tiež personálie v slovenčine, češtine alebo angličtine. Rukopisy prechádzajú recenzným pokračovaním.

6.00 €

 

 

NAJNIŽŠIA CENA NA SLOVENSKU! 

Viac detailov

1 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Pôvodné práce

 • Obuch J.: Potrava krkavca čierneho (Corvus corax) na Slovensku
 • Bohuš M.: Hniezdenie krakle belasej (Coracias garrulus) na juhozápadnom Slovensku v rokoch 2001–2006
 • Puchala P.: Dutinové hniezdiče (Dendrocopos medius, Ficedula parva a Ficedula albicollis) a ponuka hniezdnych možností v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty
 • Lešo P.: Zmeny v hniezdnych zoskupeniach vtákov mladých dubových porastov po 10 rokoch
 • Zvářal K.: Obsazenost ptačích budek v zimním a jarním období
 • Olekšák M., Pjenčák P., Fulín M. & Matis Š: Spoločenstvo vtákov v hniezdnom období na ornitologickom stacionári Drienovec – použitie metodiky CES
 • Ježovič V. & Krištín A.: Vtáctvo Arboréta Borová hora (stredné Slovensko)
 • Feriancová-Masárová Z.: Kvalita a kvantita ornitocenózy vilovej štvrte Bratislavy v rokoch 2000–2006
 • Václav R. & Prokop P.: Selekcia hniezdneho habitatu strnádky ciavej (Emberiza cia) v Národnom parku Slovenský kras
 • Danko Š., Mihók J. & Pčola Š.: Hniezdenie a výskyty hadiara krátkoprstého (Circaetus gallicus) na východnom Slovensku
 • Danko Š., Mihók J., Lipták J., Pčola Š. & Balla M.: Hniezdenie haje tmavej (Milvus migrans) na východnom Slovensku
 • Danko Š. & Mihók J.: Hniezdenie orla malého (Hieraaetus pennatus) na východnom Slovensku v 20. storočí
 • Lešo P. & Kropil R.: Prvé potvrdené vyhniezdenie potápača veľkého (Mergus merganser) na Slovensku
 • Darolová A., Slabeyová K., Gúgh J., Ridzoň J. & Dobšovič J.: Sedemnásť rokov zimného sčítania vodného vtáctva na Dunaji – výsledky z rokov 1991–2007
 • Šalát J. & Rybaničová J.: Ornitocenózy niektorých aluviálnych mokradí v antropicky pozmenenom prostredí Poiplia
 • Trnka A. & Prokop P.: Vplyv zimného kosenia trstiny v Národnej prírodnej rezervácii Parížske močiare na hniezdnu úspešnosť spevavcov
 • Kaňuščák P. & Matejovič B.: Výskyt a zimovanie labute spevavej (Cygnus cygnus) v širšom okolí Piešťan (Z Slovensko)

Krátke správy

 • Hrúz V. & Valach I.: Zaujímavý spôsob lovu potravy u volavky popolavej (Ardea cinerea)
 • Hošek V.: Poznámky k hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v hnízdě rehka domácího (Phoenicurus ochruros)
 • Karlík E. & Veľký M.: Albinizmus u ďatľa Dendrocopos major/syriacus
 • Rác P.: K zimovaniu niektorých druhov vtákov na juhozápadnom Slovensku
 • Medveď J. & Medveď M.: Výskyt a hniezdenie husi divej (Anser anser) v Národnej prírodnej rezervácii Parížske močiare (JZ Slovensko)
 • Kaňuščák P.: Výskyt kazarky štíhlej (Alopochen aegyptiaca) na vodnej nádrži Sĺňava (Z Slovensko)
 • Gúgh J. & Lengyel J.: K hniezdeniu kačice ostrochvostej (Anas acuta) na juhozápadnom Slovensku
 • Rác P.: Zimovanie chochlačky bielookej (Aythya nyroca) a kačice chrapľavej (Anas querquedula) na Dunaji
 • Veľký M.: Studňa ako pasca pre nocujúce sýkorky bielolíce (Parus major)

 Ostatné

 • Slobodník V. & Sárossy M.: Prehľad krúžkovania vtákov na Slovensku v roku 2006
 • Šrank V.: 7. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko
 • Ornitologické pozorovania
 • Recenzie
 • Kronika (K. Hudec, J. Sládek, A. Stollmann, Ľ. Kocian, V. Kubán)